You are currently viewing พิธีเปิดการประชุมวิชาการ International Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM-2020)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ International Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM-2020)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางรังสีและการปลดปล่อยของวัสดุ ครั้งที่ 3 “The 3rd International Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM-2020) ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2563 จัดโดยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ของรังสีและการปลดปล่อยจากวัสดุด้วยลำไอออน / พลาสมา และการประยุกต์ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนได้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีรังสีและการปลดปล่อยจากวัสดุในปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยทางรังสีและการปลดปล่อยของวัสดุในระดับสากล

แชร์เลย :