โทรศัพท์ 053 942 650-3

โทรสาร : 053 222 2774

ที่ตั้ง อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม 2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50202