รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                      ประธานกรรมการ

2.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน                                                             กรรมการ

3.อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือผู้แทน           กรรมการ

4.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน                                                                        กรรมการ

5.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือผู้แทน                                                      กรรมการ

6.อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน                                                                   กรรมการ

7.ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา                                                                กรรมการ

8.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                     กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม)

9.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                     กรรมการ
(นายเขมทัต สุคนธสิงห์)

10.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                    กรรมการ
(นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ)

11.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                      กรรมการ
(ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์)

12.ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์                                                                      กรรมการ และเลขานุการ

 

รายนามคณะกรรมการบริหาร

1.ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์                                                                         ประธานกรรมการ

2.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษา                                                         กรรมการ

3.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อสังคมและการแพทย์                          กรรมการ

4.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการเกษตร                                         กรรมการ

5.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการอุตสาหกรรม                               กรรมการ

6.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการพลังงานและสิ่งแวดล้อม            กรรมการ

7.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์พื้นฐาน                                                      กรรมการ

8.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางด้านเครื่องมือวิจัยและกิจการพิเศษ                   กรรมการ

9.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                       กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ)

10.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                     กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์)

11.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                       กรรมการ
(ดร.มารยาท สมุทรสาคร)

12.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                      กรรมการ
(นายวิเชียร สุขสร้อย)

13.ผู้แทนจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              กรรมการ

14.รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์                                                                กรรมการ และเลขานุการ