ชื่อ-นามสกุลต้นสังกัดความเชี่ยวชาญอิเมล์ผลงานตีพิมพ์ (ลิ้งค์)
ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดีศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำkajornyod@gmail.com6506270643
ผศ.ดร.ปัจฉา ฉัตราภรณ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำpatcha.c@chula.ac.th8215987100
ผศ.ดร.โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำsojiphong.C@chula.ac.th6602752940
รศ.ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำsurachate.l@chula.ac.th12779830000
ดร.ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำchatchai.s@chula.ac.th6507620952
ศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์ของแข็ง,Solar cellvittaya2206@gmail.com10141558700
ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่นฟิสิกส์ของแข็งekaphan@kku.ac.th16239879400
ดร.ประเสริฐ แข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่นฟิสิกส์ของแข็ง
ดร.สมพร ขันเงิน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์ของแข็งsompo_kh@kku.ac.th
รศ.ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นฟิสิกส์ของแข็งsrikro@kku.ac.th6504483517
รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นฟิสิกส์ของแข็งnonmee@kku.ac.th13410697800
รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์ของแข็ง mpiro@kku.ac.th17435330800
ศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์ของแข็งpsupree@kku.ac.th6507816542
รศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฟิสิกส์ของแข็งsamuk@g.swu.ac.th8601295500
ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์ของแข็งthanusit@kku.ac.th10143617300
ดร. นที ตั้งตระการ ฟิสิกส์ของแข็ง
รศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟิสิกส์ประยุกต์supab.c@cmu.ac.th6701740305
รศ.ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟิสิกส์ประยุกต์duangmanee.wong@cmu.ac.th26422702500
ดร.อัจฉราวรรณ กาศเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟิสิกส์ประยุกต์atcharawon.g@cmu.ac.th
ดร. นิยม โฮ่งสิทธิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาฟิสิกส์ประยุกต์niyom.ho@up.ac.th8653765100
ดร.ปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์ เทคโนโลยีฟิล์มบาง
ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเทคโนโลยีฟิล์มบางpichet.lim@kmutt.ac.th35253717100
รศ.ดร.สุพัฒนพงษ์ ดำรงรัตน์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเทคโนโลยีฟิล์มบางsupattanapong.dum@kmutt.ac.th55284796300
ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเทคโนโลยีฟิล์มบางwandee.onr@kmutt.ac.th8713772500
ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเทคโนโลยีฟิล์มบางworawarong.rak@mwit.ac.th26322029400
ผศ.ดร.ตุลา จูฑะรสก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเทคโนโลยีฟิล์มบางtula.jut@mail.kmutt.ac.th8683835700
รศ.ดร. สมศร สิงขรัตน์ลำไอออน และการประยุกต์
รศ.ดร. เหลียงเติ้ง ยูศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ลำไอออน และการประยุกต์7404163985
รศ.ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัยหลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยาลำไอออน และการประยุกต์
ดร. ดุษฎี สุวรรณขจรภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำไอออน และการประยุกต์6505956455
ผศ.กานดา สิงขรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำไอออน และการประยุกต์36993173700
ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำไอออน และการประยุกต์udomrat.t@cmu.ac.th6603011367
ดร.เสวต อินทรศิริสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำไอออน และการประยุกต์saweat.intarasiri@cmu.ac.th6506907836
ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ลำไอออน และการประยุกต์mo_duangkhae@hotmail.com26422750100
ผศ.ดร.นิรุต ผุสดีภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำไอออน และการประยุกต์nirut.p@cmu.ac.th55014408600
ผศ.ดร.วีระ วงศ์คำ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำไอออน และการประยุกต์weerah@chiangmai.ac.th6505737743
รศ.ดร. จิตรลดา ทองใบภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อิเล็กตรอนและโฟตอนห้วงเฟมโตวินาทีchitrlada.t@cmu.ac.th8858671000
ดร.ปริศนา ทำบุญ อิเล็กตรอนและโฟตอนห้วงเฟมโตวินาที
ผศ.ดร.จตุพร สายสุด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อิเล็กตรอนและโฟตอนห้วงเฟมโตวินาทีjatuporn.saisut@cmu.ac.th.8858670500
รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟิสิกส์พลาสมาเพื่อวัสดุใหม่ 6603186827
ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟิสิกส์พลาสมาเพื่อวัสดุใหม่ nitisak.p@msu.ac.th15127971400
ดร.มิญช์ เมธีสุวกุลโรงเรียนกำเนิดวิทย์ฟิสิกส์พลาสมาเพื่อวัสดุใหม่ min.m@kvis.ac.th.8835765100
ผศ.ดร.ชนกพร ไชยวงศ์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟิสิกส์พลาสมาเพื่อวัสดุใหม่ chanokporn.c@cmu.ac.th.8226456900
รศ.ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยงภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลาสมาและเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงpaosawat@gmail.com55988218700
รศ.ดร. วรวรรณ พันธุมนาวินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลาสมาและเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงworawan.b@chula.ac.th6507953442
รศ.ดร. สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลาสมาและเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงsakuntam.s@chula.ac.th6602333803
ผศ.ดร. ณัฐพร โทณานนท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลาสมาและเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง nattaporn.t@chula.ac.th6507295384
ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิวnirun@buu.ac.th24175269900
รศ.ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ มหาวิทยาลัยบูรพาพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว
ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิวattapol@buu.ac.th35361505300
ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิวkanchaya@buu.ac.th36903259300
ดร.วิเชียร ศิริพรมสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาลัยเกษตรศาสตร์พลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว sfsciwcs@src.ku.ac.th26422470200
พึ่งบุญ ภ.ปานศิลา พลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว
รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม nmudtorl@wu.ac.th6506606626
รศ.ดร.นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรมnnarumol@wu.ac.th24339124300
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรมmnirundo@wu.ac.th6507926842
รศ. ดร.พิกุล วณิชาภิชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน pikul.v@psu.ac.th19640742200
ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนwirach.t@psu.ac.th6505706851
รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนyutthana.t@psu.ac.th18838782700
ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนsuksawat.s@psu.ac.th16302724200
ดร.ประจักษ์ แซ่อึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน
ศ.ดร.จิติ หนูแก้ววิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนาโนอิเล็กทรอนิกส์jiti.nu@kmitl.ac.th6602130911
รศ.ดร.วิษณุ เพชรภาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนาโนอิเล็กทรอนิกส์wisanu.pe@kmitl.ac.th8558302900
ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนาโนอิเล็กทรอนิกส์ rachapak.chi@mahidol.ac.th6602279052
ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพนาโนอิเล็กทรอนิกส์6602393899
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทรนาโนอิเล็กทรอนิกส์supanit.porntheeraphat@nectec.or.th24067660300
ผศ.ดร.ปิติพร ถนอมงามวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนาโนอิเล็กทรอนิกส์pitiporn.th@kmitl.ac.th6506862906
รศ.ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนาโนอิเล็กทรอนิกส์winadda.wo@kmitl.ac.th6507140809
ดร.กนกนันท์ สารสมัครนาโนอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.วิรัตน์ เจริญบุญสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนาโนอิเล็กทรอนิกส์wiratja@kku.ac.th
รศ.ดร.เบญจพร ตันฮู้วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนาโนอิเล็กทรอนิกส์benchapol.tu@kmitl.ac.th19640778900
ผศ.ดร. ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนาโนอิเล็กทรอนิกส์thutiyaporn.th@kmitl.ac.th19640410000
ผศ.ดร.อนุชิต จารุวนาวัฒน์วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนาโนอิเล็กทรอนิกส์anuchit.ja@kmitl.ac.th55659035000
รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนาโนสเปกโตรสโกปี py.song@sut.ac.th6603434551
รศ.ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนาโนสเปกโตรสโกปี saroj@slri.or.th6603107856
ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนาโนสเปกโตรสโกปี wantana@slri.or.th24759008000
ดร. ฮิเดกิ นากาจิมา สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนาโนสเปกโตรสโกปี hideki@slri.or.th 36562269300
รศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาโนสเปกโตรสโกปี worawat@g.sut.ac.th10640077100
ดร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนาโนสเปกโตรสโกปี chanan@slri.or.th24376363200
ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนาโนสเปกโตรสโกปี
ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียวสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนาโนสเปกโตรสโกปี supat@slri.or.th.
ศ.ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทัศนศาสตร์ประยุกต์และเลเซอร์ pichet.lim@kmutt.ac.th35253717100
ดร.อาทร โภไคยพิสิฐภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทัศนศาสตร์ประยุกต์และเลเซอร์ pokaipisit@gmail.com14219697500
รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทัศนศาสตร์ประยุกต์และเลเซอร์ cegm.npru@gmail.com23974520300
ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทัศนศาสตร์ประยุกต์และเลเซอร์ voravit.kos@kmutt.ac.th.23393202300
รศ.ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาทัศนศาสตร์ประยุกต์และเลเซอร์ s-chaikhun@hotmail.com25638295500
ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ david.ruf@mahidol.ac.th7004697091
รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ 6504243418
รศ.ดร.ธานินทร์ นุตโร ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ
ดร.ปิยะเนตร ฉุยฉาย ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ piyanate@gmail.com6507369921
ดร.อเลฮานโดร ซาอิส ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ alejandro.sai@mahidol.ac.th7006042107
ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ
ดร.ไพศาล ตู้ประกาย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ mpaisan@hotmail.com12790828100
ผศ.ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ
ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการเชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ anant@mfu.ac.th33367921900
ผศ.ดร.สุวิชา วรรณวิเชียร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ suwicha.w@cmu.ac.th8286503800
ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาพะเยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ watcharawuth.kr@up.ac.th35185275300
รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ภาควิชาฟิสิกส์และCVVD คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชีวฟิสิกส์wannapong.tri@mahidol.ac.th6507948233
รศ.ดร.ชาติชาย กฤตนัย ภาคชีวเคมีและชีวฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชีวฟิสิกส์chartchai.kri@mahidol.ac.6602615321
ผศ.ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์ ภาควิชาเคมีและCVVD คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชีวฟิสิกส์darapond.tri@mahidol.edu8232770100
ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชีวฟิสิกส์narin.nut@mahidol.ac.th24765307200
รศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชังภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชีวฟิสิกส์charin.mod@mahidol.ac.th8370771600
รศ.ดร.วีระชัย สิริสัมพันธ์วราภรณ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลธรณีฟิสิกส์weerachai.sir@mahidol.ac.th8281803800
ดร.ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลธรณีฟิสิกส์chaiwoot.boo@mahidol.ac.th6505475632
Prof.Dr.I-Ming Tangภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวัสดุยุคใหม่7102142557
ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวัสดุยุคใหม่tanakorn.oso@mahidol.ac.th6701753562
รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวัสดุยุคใหม่somsak.dan@mahidol.ac.th6603627775
ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวัสดุยุคใหม่rassmidara.hoo@mahidol.ac.th57193643326
ผศ.ดร.ศรีสุดา วรามิตรภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวัสดุยุคใหม่ srisuda.var@mahidol.ac.th6506357384
รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวัสดุยุคใหม่kittiwit.mat@mahidol.ac.th14020219700
ผศ.ดร.วิทูร ชื่นวชิรศิริภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวัสดุยุคใหม่withoon.chu@mahidol.ac.th6507563363
รศ.ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัสดุยุคใหม่Pongkaew@g.swu.ac.th6602798079
รศ.ดร.ศิริกาญจนา ทองมีวัสดุยุคใหม่fscisjn@ku.ac.th16310967400
ดร.วีรพัฒน์ พลอันภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วัสดุยุคใหม่fsciwpp@ku.ac.th
ดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วัสดุยุคใหม่fscibns@ku.ac.th
ผศ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวัสดุยุคใหม่watchara.lie@kmutt.ac.th35747968800
รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฟิสิกส์ศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ nason@swu.ac.th
ดร. จตุรงค์ สุคนธชาติ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฟิสิกส์ศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ sukonthachat@g.swu.ac.th.
ดร. จรรยา ดาสา ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฟิสิกส์ศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ Chanyah@g.swu.ac.th16444049100
ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ฟิสิกส์ศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ
ศ.ดร.ยูเป็ง แยนสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 7404585672
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดชสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 57194221209
ศ.ดร.ประสาท สืบค้าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
ดร.เข้ม พุ่มสะอาดฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค khanchai@g.sut.ac.th.6507859544
ดร.พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค thawatchai@tint.or.th6602904438
ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค ayut@sut.ac.th26644137200
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฟิสิกส์ของสารควบแน่นsukit@nstda.or.th7004593037
Dr. Michael F. Smith ฟิสิกส์ของสารควบแน่น
รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฟิสิกส์ของสารควบแน่นpairor@sut.ac.th.7801594389
ผศ. ดร.สิทธิพงษ์ โกมินทร์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟิสิกส์ของสารควบแน่นsittipong.k@ubu.ac.th16417535700
รศ.ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟิสิกส์ของสารควบแน่นfscicwt@ku.ac.th26538194200
รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฟิสิกส์ของสารควบแน่นsirichok@g.sut.ac.th6505544092
รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟิสิกส์สภาวะรุนแรง thiti.b@chula.ac.th24334134600
รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟิสิกส์สภาวะรุนแรง pinsook@gmail.com6603473659
รศ.ดร.นคร ไพศาลกิตติสกุลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟิสิกส์สภาวะรุนแรง pnakorn@gmail.com6603363146
รศ.ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวรภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจำลองสถานการณ์มอนติตาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์yongyut.laosiri@cmu.ac.th.12238864900
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ภาควิชาเคมีฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจำลองสถานการณ์มอนติตาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์piyarat.n@cmu.ac.th6506497707
รศ. ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจำลองสถานการณ์มอนติตาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์13805199600
ผศ.ดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การจำลองสถานการณ์มอนติตาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์fscicpk@ku.ac.th43061134800
รศ.ดร.วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจำลองสถานการณ์มอนติตาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์vannajan@chiangmai.ac.th. 57218594256
รศ.ดร.วรรณวิลัย วิทยากรวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังการจำลองสถานการณ์มอนติตาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์wanwilai.vi@kmitl.ac.th26422631000
รศ.ดร.ละอองนวล ศรีสมบัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจำลองสถานการณ์มอนติตาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์laongnuan.sri@cmu.ac.th55403711500
ผศ.ดร.ธนาวดี เดชะคุปต์มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการจำลองสถานการณ์มอนติตาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์tanawadee.d@sci.kmutnb.ac.th9736522300
ศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัยวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวรจักรวาลวิทยาburin.gum@mahidol.ac.th6508292783
รศ.ดร.ปิยบุตร บุรีคำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจักรวาลวิทยา16067906200
ผศ.ดร.นัฎพงษ์ ยงรัมย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจักรวาลวิทยา6507432191
รศ.ดร.คัมภีร์ ค้าแหวนวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวรจักรวาลวิทยาkhampheek@nu.ac.th9943032800
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐฟิสิกส์เพื่อทำนายการผันแปรดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่สัมพันธ์ต่อภาวะทาเศรษฐกิจไทยatcharapunya@gmail.com57189072714
ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรีศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำแสงไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธ์ข้าวคุณภาพphanchaisri@gmail.com6507790595
ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรังศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำแสงไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธ์ข้าวคุณภาพjiranattecharang@gmail.com56355276400
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำแสงไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธ์ข้าวคุณภาพ
ดร.นวลอนงค์ เสมสังข์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำแสงไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธ์ข้าวคุณภาพnsemsang@gmail.com
รศ.ดร.เบญจพล ตันฮู้วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง สจล.ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรbenchapol.tu@kmitl.ac.th19640778900
รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตรวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง สจล.ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตร sutee.ch@kmitl.ac.th
ดร.นวพันธ์ ขยันกิจวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง สจล.ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรnavaphun.ka@kmitl.ac.th19639732300
ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง สจล.ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรadirek.ra@kmitl.ac.th55659954200
รศ.ดร.มานพ สุพรรณธริกาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสำหรับตลาดพิเศษ manop.sup@mahidol.ac.th6603460740
รศ.ดร. ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสำหรับตลาดพิเศษ prasit.suw@mahidol.ac.th16176332700
ผศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สำนัก วิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีการประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสำหรับตลาดพิเศษrungtiwa.won@mahidol.ac.th16641576300
ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีการประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสำหรับตลาดพิเศษweerawut.cha@mahidol.ac.th24758177200
รศ.ดร.ภูมินทร์ กิระวนิชภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสำหรับตลาดพิเศษ
ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติการประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสำหรับตลาดพิเศษasiraf@mtec.or.th
ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่มภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การพัฒนาระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นสำหรับปรับปรุงวัสดุและการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ8858670400
ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติการพัฒนาระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นสำหรับปรับปรุงวัสดุและการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ
Mr. Michael Rhodesศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์การพัฒนาระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นสำหรับปรับปรุงวัสดุและการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ
ดร.กันตา แสงวิจิตรภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยาฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำแสงไอออน/พลาสมาสำหรับการปรับปรุงพันธ์พืช/แบคทีเรียเพื่อเพิ่มผลผลิตโคนมและโคเนื้อ
ดร.สุกัญญา สืบแสนภาควิชาฟิสิกส์และวัศดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวอทยาลัยเชียงใหม่ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำแสงไอออน/พลาสมาสำหรับการปรับปรุงพันธ์พืช/แบคทีเรียเพื่อเพิ่มผลผลิตโคนมและโคเนื้อ
ผศ.ดร.พงศร จันทรัตน์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น
รศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยยาลัยการคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น
รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจภาควิชาวิศวกรรมวัศดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์การศึกษาสมบัติแม่เหล็กและเชิงกายภาพของสารประกอบความร้อนเชิงแม่เหล็กในกล่มแทงกาไนต์ (LaMnO3)และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบระบบทำความเย็น
ดร. ยุรนันท์ หาญลำยวงภาควิชาวิศวกรรมวัศดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์การศึกษาสมบัติแม่เหล็กและเชิงกายภาพของสารประกอบความร้อนเชิงแม่เหล็กในกล่มแทงกาไนต์ (LaMnO3)และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบระบบทำความเย็น
ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์การศึกษาสมบัติแม่เหล็กและเชิงกายภาพของสารประกอบความร้อนเชิงแม่เหล็กในกล่มแทงกาไนต์ (LaMnO3)และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบระบบทำความเย็น
ผศ.ดร.อรทัย จงประทีปภาควิชาวิศวกรรมวัศดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์การศึกษาสมบัติแม่เหล็กและเชิงกายภาพของสารประกอบความร้อนเชิงแม่เหล็กในกล่มแทงกาไนต์ (LaMnO3)และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบระบบทำความเย็น
รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุลและสาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แม่เหล็กถาวรจากโครงสร้างนาโนสำหรับการทำความเย็นด้วยสนามแม่เหล็กchitnarong.siri@gmail.com
ดร.ธนิดา เจริญสุขหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แม่เหล็กถาวรจากโครงสร้างนาโนสำหรับการทำความเย็นด้วยสนามแม่เหล็ก
ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิงหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุลและสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แม่เหล็กถาวรจากโครงสร้างนาโนสำหรับการทำความเย็นด้วยสนามแม่เหล็ก
ดร.คมกริช โชคพระสมบัติภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณแม่เหล็กถาวรจากโครงสร้างนาโนสำหรับการทำความเย็นด้วยสนามแม่เหล็ก
ดร.ฉัตร ผลนาคภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณแม่เหล็กถาวรจากโครงสร้างนาโนสำหรับการทำความเย็นด้วยสนามแม่เหล็ก
ดร.วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมรราชแม่เหล็กถาวรจากโครงสร้างนาโนสำหรับการทำความเย็นด้วยสนามแม่เหล็ก
ดร.มติ หอประทุมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติการพัฒนาแม่เหล็กถาวรขั้นสูงจากสารที่มีแม่เหล็กและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก
ดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาล
นายอาทิตย์ พรรณนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาล
นายธรรมนูล ศรีน่วมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาล
นายเฉลิม เต๊ะสนูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาล
ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์มหาวิทนยาลัยแม่โจ้การใช้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศบำบัดแผลติดเชื้อดื้อยา
ดร.เกวลิน อินทนนท์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การใช้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศบำบัดแผลติดเชื้อดื้อยา
ศ.นพ.กิตติพันธ์ ฤกษ์เกษมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การใช้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศบำบัดแผลติดเชื้อดื้อยา
ศ.คลินิก.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิชมหาวิทยาลัยมหิดลการใช้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศบำบัดแผลติดเชื้อดื้อยา
ดร.อภิวัฒน์ วิใจคำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การใช้พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศบำบัดแผลติดเชื้อดื้อยา
ดร.สัมภาส ฉีดเกตุสาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาล
ดร.นพฤทธ์ สมบูรณ์กิตติชัยสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาล
นายวัชรินทร์ คงสวัสดิ์ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาล
Dr.Stefan Schreierภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิธีเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาวิธีตรวจวัดแอนติโนเจนโดยอาศัยอนุภาคไมโครและนาโน แบบจำลองการแพร่กระจายโรคติดเชื้อและแบบจำลองการดื้อยาปฏิชีวนะ
รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตรภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟิสิกส์ชีวภาพองการรู้จำและนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทารแพทย์jirasak.w@ku.ac.th6505878580
ดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณีภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟิสิกส์ชีวภาพองการรู้จำและนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทารแพทย์
ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฟิสิกส์ชีวภาพองการรู้จำและนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทารแพทย์thana.sut@kmutt.ac.th56330135700
ผศ.ดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูรภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟิสิกส์ชีวภาพองการรู้จำและนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทารแพทย์fsciprpo@ku.ac.th35387039800
ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาคภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟิสิกส์ชีวภาพองการรู้จำและนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทารแพทย์wanwipa.v@ku.ac.th24068171600
ดร.เมษยะมาศ คงเสมาภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟิสิกส์ชีวภาพองการรู้จำและนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทารแพทย์fscimmk@ku.ac.th57200590983
ดร.วาสินี ขุนทวีภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟิสิกส์ชีวภาพองการรู้จำและนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทารแพทย์
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดาภาควิชาฟิสิกส์และวัศดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกเพื่อทดแทนการใช้เซลล์แสงอาทิตชนิดซิลิกอน24166996300
รศ.ดร.พิพัฒน์ เรือนคำภาควิชาฟิสิกส์และวัศดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกเพื่อทดแทนการใช้เซลล์แสงอาทิตชนิดซิลิกอนPipat.r@cmu.ac.th36722308100
รศ.ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกเพื่อทดแทนการใช้เซลล์แสงอาทิตชนิดซิลิกอนfaasast@ku.ac.th58085620200
ผศ.ดร.วีรมลล์ ไวลิขิตโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกเพื่อทดแทนการใช้เซลล์แสงอาทิตชนิดซิลิกอนfaasvmv@ku.ac.th15841163100
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกเพื่อทดแทนการใช้เซลล์แสงอาทิตชนิดซิลิกอนekasiddh.wo@up.ac.th23135966700
รศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดพีเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์pawinee@kku.ac.th15831592100
รศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดพีเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ viyada@kku.ac.th26428764900
ผศ.ดร.อภิโชค ตั้งตระการภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดพีเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์nateta@kku.ac.th55355063800
ดร.รังสิมา ชาญพนา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเพิ่มประสอทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIGS ด้วยโครงสร้างเซลล์แบบแทนเดม Perovskite-CIGSRangsima.C@chula.ac.th55966955000
ดร.ธิติ เตชธนพัฒน์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเพิ่มประสอทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIGS ด้วยโครงสร้างเซลล์แบบแทนเดม Perovskite-CIGS thiti.t@chula.ac.th16176612100
รศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวอทยาลัยขอนแก่นการจำลองแบบเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์และเสถียรภาพเชิงโครงสร้างจองสารกึ่งตัวนำCH3NH3Pb1-xSnx(Br,Cl)y)3 และ CsSnxPb1-xI3 ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์Spornj@kku.ac.th23393734300
รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสมบัติเชิงโครงสร้างะเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของเมทิลแอมโมเนียเลดไอโอไดด์เพอรอฟสไกต์ภายใต้ความดันสูง54974092300
รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลาsarayut@buu.ac.th8556431700
รศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลาsorakrai_s@buu.ac.th54380959700
ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลาWaranont.a@cmu.ac.th6503985152
รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา6507357840
ดร.ทีปานีส ชาชิโยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรการศึกษาเชิงทฤษฎีของอะตอมริดเบอร์ก อันตรกิริยากับอะตอมสถานะพื้นและการแทรกสอดในสนามแม่เหล็กteepanisc@nu.ac.th8966404000
ดร.หทัยทิพย์ ชาชิโยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรการศึกษาเชิงทฤษฎีของอะตอมริดเบอร์ก อันตรกิริยากับอะตอมสถานะพื้นและการแทรกสอดในสนามแม่เหล็ก57212307356
ศ.ดร.สันติ แม้นศิริสาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชั่นแชลโตเจไนด์และออกไซด์สำหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรินิกส์แบบใหม่ santimaensiri@sut.ac.th12644944900
ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาลมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองการค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชั่นแชลโตเจไนด์และออกไซด์สำหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรินิกส์แบบใหม่panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th38561369800
ดร.ธนชาติ เอกนภากุลสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชั่นแชลโตเจไนด์และออกไซด์สำหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรินิกส์แบบใหม่35995227000
ผศ.ดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซํลไฟล์เชิงคำนวณสำหรับอุปกรณ์อิเล็กส์ทรอนิกส์ยุคใหม่
รศ.ดร.อดิศักดิ์ บุญชื่นภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซํลไฟล์เชิงคำนวณสำหรับอุปกรณ์อิเล็กส์ทรอนิกส์ยุคใหม่16028017800
ดร.สุทัศนา ณ พัทลุงภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)การศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซํลไฟล์เชิงคำนวณสำหรับอุปกรณ์อิเล็กส์ทรอนิกส์ยุคใหม่
ดร.จริญาณี ประสงค์กิจภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมการศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซํลไฟล์เชิงคำนวณสำหรับอุปกรณ์อิเล็กส์ทรอนิกส์ยุคใหม่36192208100
ดร.คมศิลป์ โคตมูลสาขาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์การพัฒนาสมบัติเชิงแม่เหล็กไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์อุบัติใหม่และวัสุกักเก็บไฮโดรเจนโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง
รศ.ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟาเรดและเทราเฮิรตซ์เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับความมั่นคงpaphavee.t@psu.ac.th57190842981
ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงามภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟาเรดและเทราเฮิรตซ์เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับความมั่นคงchalongrat.d@psu.ac.th9244541600
ผศ.ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟาเรดและเทราเฮิรตซ์เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับความมั่นคงpruet.kal@gmail.com35173248700
ดร.ทิพย์สุดา ไชยไพบูลย์วงศ์คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สแกนนิงโพรบไมโครสโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้tchaipib@gmail.com
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สแกนนิงโพรบไมโครสโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้36240733700
ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สแกนนิงโพรบไมโครสโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้
รศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิมมานพิภักด์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการจำลอทางคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้piyarat.n@cmu.ac.th
ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้านการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟาเรด/เทร่าเฮิรตซ์monchai@g.sut.ac.th
ดร.เกียรติวุฒิ ประเสริฐสุขศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติด้านการผลิตและประยุกต์ใช้เทร่าเฮิรตซ์
ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติด้านการผลิตและประยุกต์ใช้เทร่าเฮิรตซ์
นางสาวเจียยี่ เซีย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติด้านการผลิตและประยุกต์ใช้เทร่าเฮิรตซ์
นายภัทรกร รัตนวรรณ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติด้านการผลิตและประยุกต์ใช้เทร่าเฮิรตซ์
ดร.ชุติพงศ์ สุวรรณจักรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติด้านการประยุกต์ใช้รังสีอินฟาเรด
นายอภิชาต เหล็กงามสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติด้านการสร้างอุปกณ์เพิ่มดติมในระบบเครื่องเร่งอนุภาคและบบทดลอง
ดร.สมใจ ชื่นเจริญสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอน
ดร.สุรพงศ์ กกกระโทกสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอน
ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทองศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอน
นายวัชนันท์ เรืองกูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอน
Dr.Frank Stephan(The PITZ Group Leader, Deutsches. Elektronen- Synchrotron; DESY, Germany)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Dr. Mikhail Krasilnikov(Deutsches Elektronen- Synchrotron; DESY, Germany)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Dr. Prach boonpornprasert(Deutsches Elektronen- Synchrotron; DESY, Germany)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Prof. Hideaki Ohgaki(Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Dr.Xiangkun Li(Deutsches Elektronen- Synchrotron; DESY, Germany)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Asst.Prof.Dr.Heishun Zen(Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Prof.Dr. Hiroyuki Hama(The Accelerator Beam Physics Group Leader, Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Dr. Shigeru Kashiwagi(Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Dr. Fujio Hinode(Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Dr. Toshiya Muto(Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Prof.Dr.Takashi Sagawa(Graduate School of Energy Science, Kyoto University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Asst. Prof.Dr.Yutaka Okazaki(Graduate School of Energy Science, Kyoto University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
Assoc. Prof.Dr. Kan Hachiya(Graduate School of Energy Science, Kyoto University, Japan)ด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิตซ์
รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คงภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีการศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางควอนตัมของอนุภาคที่มีประจุผ่านวัสดุที่เกี่ยวข้องกับแกรฟีน
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีการศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางควอนตัมของอนุภาคที่มีประจุผ่านวัสดุที่เกี่ยวข้องกับแกรฟีน
ดร.ชาญ ลออวรเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีการศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางควอนตัมของอนุภาคที่มีประจุผ่านวัสดุที่เกี่ยวข้องกับแกรฟีน
ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์มหาวิทยาลัยบูรพาการพัฒนาชั้นเคลือยแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโคเมียมเป็นธาตุหลักเพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่าง
ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามการพัฒนาชั้นเคลือยแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโคเมียมเป็นธาตุหลักเพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่าง
ดร.อมรรัตน์ คำพูลมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการพัฒนาชั้นเคลือยแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโคเมียมเป็นธาตุหลักเพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่าง
ดร.กัลยา ธนาสินธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการพัฒนาชั้นเคลือยแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโคเมียมเป็นธาตุหลักเพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่าง
ผศ.ดร.พิทยุทธ วงศ์จันทร์วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาแบบจำลองของการขยายตัวด้วยอัตราการเร่งของเอกภพจากทฤษฎีที่เป็น่วนขยายของทฤษีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์
รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ยสาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาละยวลัยลักษณ์พัฒนาแบบจำลองของการขยายตัวด้วยอัตราการเร่งของเอกภพจากทฤษฎีที่เป็น่วนขยายของทฤษีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์
ผศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิมเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัยพัฒนาแบบจำลองของการขยายตัวด้วยอัตราการเร่งของเอกภพจากทฤษฎีที่เป็น่วนขยายของทฤษีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์
ดร.ธีรภาพ ฉันทวัตน์วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาแบบจำลองของการขยายตัวด้วยอัตราการเร่งของเอกภพจากทฤษฎีที่เป็น่วนขยายของทฤษีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์
ผศ.ดร.เขม จิรภัทรพิมลภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การศึกษาฟิสิกส์ของอนุภาคและพลังงานสูงด้วยหัววัด Belle IIkachirapatpimol@cmu.ac.th
ดร.ธเนศ พฤทธิวรสินภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทยthaned.pru@mahidol.edu
ดร.ปิยพัฒน์ พูลทองสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทย
ดร.ธารา เฉลิมทรางศักดิ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลนาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทย
ผศ.ดร.ยอดชาย จอมพลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกาศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพาสมาบนผิวแผ่นกราฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์yodchay.jom@mahidol.ac.th
Professor Christopher FordSemiconductor Physics Group,Department of Physics, University of Cambridge, Englandกาศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพาสมาบนผิวแผ่นกราฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์
Professor Christian GlattliNanoelectronics Group, Service de Physique de l'Etat Condensé, CEA Saclay, Franceกาศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพาสมาบนผิวแผ่นกราฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์
Mr. Charndet HruanunThai Microelectronic Centerกาศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพาสมาบนผิวแผ่นกราฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์
Mr. Naritchaphan PenpondeeThai Microelectronic Centerกาศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพาสมาบนผิวแผ่นกราฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์
รศ.ดร.รัชนก สมพรเสน่ห์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังอุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านรังสีเอ็กซ์rsomphonsane@gmail.com
Prof.Dr. Janathan BirdDepartment of Electrical Engineering The State University of New York, at Buffaloอุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านรังสีเอ็กซ์
รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังอุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านรังสีเอ็กซ์
ผศ.ดร.ณัฐพร พรหมรสภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังอุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านรังสีเอ็กซ์
ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังอุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านรังสีเอ็กซ์
รศ.พรวสา วงศ์ปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน
ดร.ศรายุทธ ตั้นมีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)การพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน
ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติการพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน
ดร.นพดล นันทวงศ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติการพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน
นายวิทวัช วงศ์พิศาลศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติการพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนินมหาวิทยาลัยมหาสารคามการพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน
ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็งมหาวิทยาลัยมหาสารคามการพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน
Dr.Piero Giubilatoอลิซ. CERNการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการบำบัดมะเร็งด้วยฮาดรอนโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ภาควิชาฟิสิกส์และหน่วยสร้างเสริมศักยภาพทางด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคพร้อมกันเพื่อการใช้งานโรงพยาบาล
รศ.นพ.มงคล คุณากรหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาและคลินิคัลไมโคสโคปี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคพร้อมกันเพื่อการใช้งานโรงพยาบาล
รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยาศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคพร้อมกันเพื่อการใช้งานโรงพยาบาล
นพ.ดร.อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาและคลินิคัลไมโคสโคปี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคพร้อมกันเพื่อการใช้งานโรงพยาบาล
ดร.นงลักษณ์ หวงกำแหงวิทยาลัยนาโนเทคโนยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคพร้อมกันเพื่อการใช้งานโรงพยาบาล
ผศ.ดร.โชคชัย พุทธรักษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคพร้อมกันเพื่อการใช้งานโรงพยาบาล
ดร.ศิริกมล แสงมีอุภาพสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคพร้อมกันเพื่อการใช้งานโรงพยาบาล
ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูลสาขาวิชาวิศวกรรมวัศดุ สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคพร้อมกันเพื่อการใช้งานโรงพยาบาล
ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูรภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ
ดร.สุรีรัตน์ หอมหวลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ
ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ
ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกแบบผสมและเทคนิคการพิมพ์สามมิติ เพื่อประดิษฐ์ผ้าใบทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบปรับอากาศยานยนต์
ผศ.ดร.ชัชชัย พุธซ้อนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า
ผศ.ดร.พรสุดา บ่มไล่ภาควิชาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า
ดร.ภูวิศ อมาตรยกุลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการสำรวจรอยเลื่อนมีพลังระดับลึกในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์สมัยใหม่
ดร.สุทธิพงษ์ น้อยสกุลภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการสำรวจรอยเลื่อนมีพลังระดับลึกในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์สมัยใหม่
ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุขสาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีการสำรวจรอยเลื่อนมีพลังระดับลึกในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์สมัยใหม่
รศ.ดร.ทศวรรษ ศรีตะวันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการพัฒนาตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์บางสำหรับระบบปรับอากาศยานยนต์
รศ.ดร.อนุชา แยงไธสงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการพัฒนาตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์บางสำหรับระบบปรับอากาศยานยนต์
ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการพัฒนาตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์บางสำหรับระบบปรับอากาศยานยนต์
ผศ.ดร.อาภาภรณ์ สกุลกาละเวกสถาบันเทคโนโลนีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการพัฒนาตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์บางสำหรับระบบปรับอากาศยานยนต์