You are currently viewing การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)” ผ่านการอบรมออนไลน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)” ผ่านการอบรมออนไลน์

เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)” ผ่านการอบรมออนไลน์ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์พื้นผิววัสดุด้วยเทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy ให้มีความชำนาญ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายชาญวิทย์ ศรีพรหม เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้

  1. ความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS
  2. การวิเคราะห์ XPS ขั้นสูงด้วยการใช้เทคนิคพิเศษ
  3. การทำ Spectrum Quantification และ Data Interpretation

ในการฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS

แชร์เลย :