You are currently viewing การหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการดำเนินงานด้านกัญชาระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับบริษัทเชียงราย เฮิร์บ แอนด์ แคนนาบริค จำกัด

การหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการดำเนินงานด้านกัญชาระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับบริษัทเชียงราย เฮิร์บ แอนด์ แคนนาบริค จำกัด

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีและผลผลิตสูงนั้น จึงเป็นนวัตกรรมทางเลือกที่น่าสนใจให้ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อมาเป็นส่วนเสริมสร้างให้เกิดสายพันธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ต่อมา บริษัท เชียงราย เฮิร์บ แอนด์ แคนนาบริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและดำเนินการในเชิงพาณิชย์ด้านกัญชา ได้แสดงความประสงค์ต้องการปรับปรุงพันธุ์กัญชา ศูนย์ฯ จึงได้นัดหมายเพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการดำเนินงานด้านกัญชา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดประเด็นหัวหารือ ดังนี้

(1) ปรับปรุงพันธุ์ให้เมล็ดสามารถปลูกในสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศไทย ให้ได้ THC น้อยกว่า 0.2% ทุกเมล็ด

(2) ปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นเพศเมียชนิดเดียว หรือ 2 เพศในตัว ที่ให้มีช่อดอกทุกเมล็ด

(3) ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจะบริหารจัดการร่วมกันอย่างไร

ขณะนี้ อยู่ระหว่างศึกษายกร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และบริษัทฯดังกล่าว

แชร์เลย :