You are currently viewing ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชั้นเคลือบแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโครเมียมเป็นธาตุหลัก เพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชั้นเคลือบแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโครเมียมเป็นธาตุหลัก เพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชั้นเคลือบแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโครเมียมเป็นธาตุหลัก เพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันด์ วิทิตอนันต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

แชร์เลย :