You are currently viewing ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาบาล

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

แชร์เลย :