You are currently viewing ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์ โดยมี ดร.ยอดชาย จอมพล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

แชร์เลย :