You are currently viewing ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพบปะหารือหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมงานวิจัย โครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แชร์เลย :