You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคุณอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมกรมการข้าว ได้มาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลายที่ปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำที่ได้ผลผลิตสูง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวกว่าวิธีดั้งเดิมมาก คือ “เทคโนโลยีกระตุ้นการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ” ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสร้างความร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนและแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญระบาด เพราะพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านข้าว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการจัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกรมการข้าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

แชร์เลย :