You are currently viewing มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย เสริมสร้างการรับรู้ ช่วยเผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อการต่อยอดพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดงานฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตกำลังคนระดับสูง และงานวิจัยและนวัตกรรมผลกระทบสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคแห่งการพลิกผัน” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และการนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิจัยที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 40 ผลงาน รวมถึง การประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในงานดังกล่าว  โดยได้นำผลงานของโครงการวิจัย “ข้าวลำไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวิตชาวนาไทย” ซึ่งได้นำตัวอย่างรวงข้าว และเครื่องยิงไอออนขนาดกะทัดรัดจำลองเข้าร่วมจัดแสดงแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

แชร์เลย :