รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
Email: duangmanee.wong@cmu.ac.th

กฤติยา โอสถาพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน
Email: krittiya@thep-center.org

มยุเรศ สิทธิกรวนิช

เจ้าหน้าที่พัสดุ
Email: mayures@thep-center.org

พรศักดิ์ ปัญจวิรัติ

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
Email: bonndddd@hotmail.com

ชาญวิทย์ ศรีพรหม

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
Email: chanvit@thep-center.org

ธนพล สุประดิษฐ์พงศ์

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Email: Supraditpong@thep-center.org

วัชนันท์ เรืองกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
Email: watchanon@thep-center.org

ทศพร ไชยพฤกษ์

เจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์
Email: tosaporn@thep-center.org

วณิชชา อินทกูล

เจ้าหน้าที่บัญชี
Email: wanitcha@thep-center.org

ธันยกาญจน์ พฤกษ์ทยานนท์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
Email: tanyakarn@thep-center.org

จิรภิญญา วิยานัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์
Email: jirapinya@thep-center.org