ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ศฟ.)
Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP)
สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
Postgraduate Education and Research Development Office (PERDO)

อาคารที่ทำการสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

แนวทางของศูนย์ ThEP

ศูนย์ ThEP เป็นศูนย์การวิจัยและศึกษาด้านฟิสิกส์ในระดับสูง (advanced study) เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล อันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้วงการวิชาการไทยมีส่วนร่วม อย่างมีศักดิ์ศรี ในเวทีโลก และสะท้อนกลับเป็นการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติแบบพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน

ศูนย์ ThEP มีแนวทางการดำเนินงานในลักษณะภาคีสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย (academic consortium) ในช่วงเริ่มต้นดังเช่นปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมแบบต่อยอดในด้านที่มีทรัพยากรบุคคล/อุปกรณ์เครื่องมือต้นทุนและมีผลผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอยู่เดิมแล้วและมีแนวทางที่สนับสนุนและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งได้รวมกลุ่มกันเข้าเป็นศูนย์วิจัย 5 ด้าน

ด้วยแนวทางดังนี้ กิจกรรมวิจัย/ศึกษา ของศูนย์ ThEP จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สร้างนักฟิสิกส์รุ่นใหม่ เป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิจัยทางฟิสิกส์ใหม่ๆ เสริมความเข้มแข็งให้แก่วงการฟิสิกส์ศึกษาของประเทศ และ เกิดมีประสพการณ์ที่ช่ำชองเชี่ยวชาญอันจะสามารถนำไปใช้สนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมได้