You are currently viewing ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยวัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยวัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยวัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี ผศ. ดร.ชัชชัย พุทซ้อน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

แชร์เลย :