You are currently viewing อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพร้อมคณะ รับฟังการบรรยาย

อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพร้อมคณะ รับฟังการบรรยาย

อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพร้อมคณะ รับฟังการบรรยายเรื่อง “ประวัติและที่มาของเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว” และเรื่อง “ข้าวลำไอออนเพื่อชาวนาและอุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพร้อมคณะ รับฟังการบรรยายเรื่อง “ประวัติและที่มาของเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว” และเรื่อง “ข้าวลำไอออนเพื่อชาวนาและอุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” ซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัย  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แชร์เลย :