You are currently viewing การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยควอนตัม เพื่อพบปะหารือหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมงานวิจัย โดยมี นายณัฐนันท์ ธนสัญชัย นักวิจัยโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม ให้การต้อนรับ ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แชร์เลย :