โครงการวิจัย 5: สแกนนิงโพรบไมโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้

Continue Readingโครงการวิจัย 5: สแกนนิงโพรบไมโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้

โครงการวิจัย 4: การศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์เพื่อการประยุกต์ใช้สําหรับความมั่นคง

Continue Readingโครงการวิจัย 4: การศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์เพื่อการประยุกต์ใช้สําหรับความมั่นคง

โครงการวิจัย 3: การพัฒนาสมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุต้นแบบเซลแสงอาทิตย์อุบัติใหม่และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจนโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง

Continue Readingโครงการวิจัย 3: การพัฒนาสมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุต้นแบบเซลแสงอาทิตย์อุบัติใหม่และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจนโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง

โครงการวิจัย 2: การค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชั่นแชลโคเจไนด์และออกไซด์สําหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่

Continue Readingโครงการวิจัย 2: การค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชั่นแชลโคเจไนด์และออกไซด์สําหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่

โครงการวิจัย 1: การศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซัลไฟด์เชิงคํานวณสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

Continue Readingโครงการวิจัย 1: การศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซัลไฟด์เชิงคํานวณสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่