You are currently viewing การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้เชิญ ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล เข้าติดตามการดำเนินการดำเนินงานโครงการวิจัยและหารือการใช้ประโยชน์การวิจัยเชิงพาณิชย์ของห้องปฏิบัติการวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

(1) การเข้ารับการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1.1) รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาห้องปฏิบัติการเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด และสถานีทดลองขั้นสูงสำหรับการวิจัยระดับแนวหน้าและการประยุกต์ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเดซี

(1.2) รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยควอนตัม

(1.3) รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองเชิงควอนตัม

(2) การหารือการผลักดันผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์การวิจัยเชิงพาณิชย์ และแนวทางการต่อยอดโครงการวิจัยปั้นดาวสู่ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

แชร์เลย :