You are currently viewing การประชาสัมพันธ์โครงการ “การผลิตเครื่อง Compact Air Plasma Jet ภายใต้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรัง”

การประชาสัมพันธ์โครงการ “การผลิตเครื่อง Compact Air Plasma Jet ภายใต้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรัง”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้นำเสนอโครงการ “การผลิตเครื่อง Compact Air Plasma Jet ภายใต้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรัง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนภายใต้โครงการ “ปั้นดาว” ของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานวิจัยโดยใช้เครื่อง Compact Air Plasma Jet สำหรับใช้บำบัดรักษาแผลเรื้อรัง ตอบข้อซักถามและจัดเตรียมแนวทางสำหรับการวิจัยร่วมกันในอนาคต ในโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงศ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  กรมการแพทย์ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรทางแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมพลาสมาอากาศเย็นในการช่วยรักษาแผล (Innovative treatment of chronic wound with cold air) และมีการสาธิตวิธีการใช้เครื่อง Compact Air Plasma Jet ประกอบการบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นอย่างมาก

แชร์เลย :