You are currently viewing การประชุมประจำปี 2563 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

การประชุมประจำปี 2563 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องกรกมล 1-2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดประชุมประจำปี 2563 แบบ New Normal ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยและพัฒนาระหว่างนักฟิสิกส์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยและพัฒนาจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ก่อเกิดความร่วมมือที่เป็นการช่วยเสริมแกร่งและพัฒนาความเข้มแข็งของวงการฟิสิกส์ไทย  โดยกิจกรรมหลักในการประชุมคือ การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2561 โดยมีทั้งสิ้น 17 โครงการวิจัย จาก 4 โปรแกรมวิจัยคือ 1) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นและแหล่งพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้งานในอุตสาหกรรมและงานวิจัย 3) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และ 4) โปรแกรมวิจัยฟิสิกส์พื้นฐานกับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ซึ่งมีนักวิจัย, คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ, คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และคณะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ประมาณ 60 คน

แชร์เลย :