You are currently viewing การเข้าร่วมการหารือแนวทางการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

การเข้าร่วมการหารือแนวทางการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในหัวข้อ “Beyond Net Zero: An Executive Roundtable on the Next Frontier of Sustainbility” ณ กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งจัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านวิชาการ พลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตเพื่อมุ่งสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยในการประชุมดังกล่าวประกอบไปด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), บพค., มช. และกฟผ. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในการประชุมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขนาดเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอสไกต์สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก บพค. ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยในที่ประชุมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเสนอให้ศูนย์ฯ จัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับการสนับสนุนในการต่อยอดโครงการดังกล่าวต่อไป

แชร์เลย :