You are currently viewing ผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการบรรยายเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายวิจัย ของ สวทช. เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิตและหารือการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับ สวทช. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ได้หารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และ สวทช. ในภาพรวมของการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรงานวิจัยระดับสูงร่วมกัน

แชร์เลย :