You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึง 2 ตุลาคม 2565 ณ Parc Paragon ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ อว., นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) และคณะผู้บริหาร อว. ร่วมพิธีเปิดงานฯ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

  1. อนุพันธ์กราฟีนและนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์กราฟีน เพื่ออุตสาหกรรม พลังงานสมัยใหม่
  2. “NIGHTINGALE” Compact AirPlasma Jet การผลิตเครื่อง Compact Air Plasma Jet สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรัง ภายใต้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485
  3. อนาคตพลังงานสะอาดจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์

โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเสวนาในหัวข้อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ นักวิจัยในเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัยในเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แชร์เลย :