You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนจากทุกแขนง ในโอกาสที่มาร่วมงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยดีตลอดมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามในด้านต่างๆ

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาต่อสื่อมวลชนในงานดังกล่าว  โดยได้คัดเลือกผลงานของโครงการวิจัย “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ” ซึ่งได้นำตัวอย่างรวงข้าว 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าวเจ้าเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง กลุ่มที่ 2 ข้าวเหนียวหอม กลุ่มที่3 ข้าวเจ้าสี กลุ่มที่ 4 ข้าวไขมันสูง กลุ่มที่ 5 ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ กลุ่มที่ 6 ข้าวเบต้าแคโรทีนสูง กลุ่มที่ 7 ข้าวเหนียวที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง กลุ่มที่ 8 ข้าวเจ้าพื้นแข็งที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง และกลุ่มที่ 9 ข้าวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง ในโอกาสนี้ได้นำเครื่องยิงไอออนขนาดกะทัดรัดจำลองเข้าร่วมจัดแสดง และจัดให้มีการหุงข้าว พันธุ์ข้าวเจ้าหอม มช 10-1 (FRK-1) กับ ข้าวหอมพันธุ์ทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบความหอมให้ได้ชิม แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

แชร์เลย :