โครงการวิจัย 4: การศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์เพื่อการประยุกต์ใช้สําหรับความมั่นคง

โครงการวิจัย 4: การศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์เพื่อการประยุกต์ใช้สําหรับความมั่นคง

โครงการวิจัยนี้ ศึกษากลไกฟิสิกส์พื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง เน้นการประยุกต์ใช้ทางการทหาร เช่น การศึกษาปรากฏการณ์พาหะร้อน เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในย่านอินฟราเรดในช่วงพลังงานต่ำไปจนถึงพลังงานสูง, การศึกษาและออกแบบระบบ Nonlinear Optics เพื่อใช้ตรวจหาสารวัตถุระเบิดจากระยะไกลโดยใช้ลําแสงเลเซอร์อินฟราเรด และเทคนิค Coherent Anti-Stoke Raman Spectroscopy (CARS) ที่มีความไวสูง นอกจากนั้น ในเชิงการสื่อสารข้อมูล จะมีการศึกษาและพัฒนาเลเซอร์ความเข้มสูง เพื่อการสื่อสารและเขารหัสระดับความปลอดภัยสูงโดยใช้เทคนิค Quantum Cryptography โดยการใช้ Nonlinear Optical Process อีกด้วย

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภาวี ฟาน โดมเมเลน

นักวิจัยสมทบ: ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม, ดร. พฤฒิ กาฬสุวรรณ

หน่วยงานต้นสังกัด: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แชร์เลย :