You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอขยายเวลาการรับสมัครการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอขยายเวลาการรับสมัครการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอขยายเวลาการรับสมัครการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero

จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท

และประกาศผลทีมผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรวมเป็นทีมๆ ละ 3 คน
 2. เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. ต้องมีนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างน้อย 1 คน อยู่ในทีม
 4. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม 1 คน
 5. โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
 7. ทีมผู้สมัครต้องร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้ครอบคลุม 3 ด้าน ดังนี้

– ด้านความรู้ Carbon Net Zero
– ด้านการออกแบบสร้างสรรค์
– ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กิจกรรมนี้เป็นการเข้าร่วมแบบ non-stop hacking ผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในงานตลอดจนครบชั่วโมงที่กำหนด
 2. ผู้เข้าร่วมท่านใดประสงค์ที่จะใช้ห้องอาบน้ำที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมงานจะจัดเตรียมห้องอาบน้ำไว้ให้ท่าน และขอความกรุณาท่านเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำมาเอง
 3. ผู้เข้าร่วมแต่ละทีมต้องเตรียม laptop ส่วนตัวมาเอง
 4. ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มต่างๆ มีให้บริการฟรีตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งอาหารมื้อหลักของแต่ละวัน
 5. ผู้เข้าร่วมแต่ละทีม ห้ามใช้ ChatGPT
 6. ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน
 7. ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน รอบที่ 2 ทางศูนย์ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทีมละ ไม่เกิน 5,000 บาท

วิธีการรับสมัคร

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตาม link https://forms.gle/UmJK9L6ms8i9PvZv7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทศพร ไชยพฤกษ์ Email: tosaporn@thep-center.org

*หมายเหตุ ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดการของกิจกรรม หรือขยายระยะเวลารับสมัคร หากยังไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ หรือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนด

แชร์เลย :