You are currently viewing การตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะนักวิจัยให้การต้อนรับ คุณดารณี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ กองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในฐานะประธานกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ประจำปี 2565 ซึ่งได้เดินทางมาพร้อมคณะจาก สป.อว. ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดยการเยี่ยมดังกล่าว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้พาคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิจัย ดังนี้

(1) ห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม

(เครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม)

(2) ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านลำไอออนและการประยุกต์

(เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวและกระท่อม)

(3) ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น

(เครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด)

(4) ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์พลาสมาไบโอและพลังสะอาด

(นวัตกรรมพลาสมาเย็นบำบัดแผลเรื้อรัง)

ซึ่งภายหลังการเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้รับทราบในที่ประชุม รวมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

 

แชร์เลย :