You are currently viewing การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้บริบทการบริหารระบบวิจัยใหม่

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้บริบทการบริหารระบบวิจัยใหม่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้บริบทการบริหารระบบวิจัยใหม่ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กปว. สบว. และ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศโดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom

แชร์เลย :