You are currently viewing การหารือระหว่างบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

การหารือระหว่างบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ได้ขอเข้าศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลาย ในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ และได้ประชุมหารือความร่วมมือ ดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด สนใจนำสายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่มีศักยภาพ โดยเริ่มต้นการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ มาใช้ในการชักนำการกลายพันธุ์ในข้าวกข43 (พันธุ์ข้าวตามที่บริษัทต้องการ)
  2. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด จะนำข้อมูลที่ได้รับ ไปปรึกษาฝ่าย R&D ของบริษัทเพื่อเลือกข้าวพันธุ์กลายที่ต้องการ โดยที่ไม่ซ้ำกับข้าวพันธุ์กลายที่ศูนย์ฯมีบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(ในแง่ของบันทึกข้อตกลงและค่าลิขสิทธิ์)
  3. ผู้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเสนอแนะให้ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด สามารถพัฒนาความร่วมมือกับสภาเกษตรกรที่มีบันทึกข้อตกลงกับศูนย์ฯไปก่อนหน้านี้ได้
แชร์เลย :