You are currently viewing การเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

การเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหารือแนวทางความร่วมมือในการผลักดันและพัฒนาแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ฯ

แชร์เลย :