You are currently viewing ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้รับความสนใจจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 และสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน การขยายผล “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” โดยเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชียงใหม่ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับเกษตรกรและสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวเจ้าหอมพื้นแข็ง สายพันธุ์ MSY-4 ข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแป้ง) ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวเจ้าพื้นแข็ง สายพันธุ์ OSSY-23 (ข้าวเพื่อใช้แปรรูปเป็นข้าวพาร์บอยล์และอาหารสัตว์) ณ พื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย

แชร์เลย :