You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

ตามประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบ ในวัน เวลา และสถานที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

1. นายจิรทีปต์ สุวรรณฉิม
2. นางสาวธัญญ์ธิชา วิทยสิงห์
3. นางสาวอริสรา จุระเสถียร
4. นางสาวศุริศา ศุภกุล
5. นายพรเทพ ดวงดาว
6. นางสาวพฤณฑรัตน์ พรหมสิทธิ์
7. นางสาวต้นน้ำ แสงคำ
8. นางสาวณัฎฐ์พัชร์ เสาร์แก้ว

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักงานกลาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ อาคารไอออนบีม 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.00-09.00 น. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเอกสารทั่วไป การจัดทำรายงาน (60 คะแนน) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

หมายเหตุ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ https://www.thep-center.org/ ในวันที่ 23 กันยายน 2566

**อุปกรณ์ที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบต้องเตรียมมา: Notebook, หูฟัง

แชร์เลย :