You are currently viewing ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายที่จังหวัดอุตรดิดถ์ และจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายที่จังหวัดอุตรดิดถ์ และจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความคืบหน้าแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลาย ข้าวเจ้า ศฟ 10-5 (ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง) ที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ณ แปลงปลูกข้าวพันธุ์กลายที่ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลายข้าวเจ้า ศฟ 10-7 (ข้าวเพื่ออาหารสัตว์) ที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ณ แปลงปลูกข้าวพันธุ์กลายที่ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

แชร์เลย :