You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสภาเกษตรจังหวัด 6 จังหวัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสภาเกษตรจังหวัด 6 จังหวัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสภาเกษตรจังหวัด 6 จังหวัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาเกษตรกร 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครนายก ศรีสะเกษ และนครสวรรค์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความพร้อมในความร่วมมือทางวิชาการ

การลงนาม MOU ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขยายผล “เทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีจนนำไปสู่โมเดล “มช.-ราชบุรีโมเดล” โดยได้นำพันธุ์ข้าวไปขยายผล จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 1) ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1): เป็นข้าวเจ้าหอมพื้นอ่อน ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิต 1.43 ตัน/ไร่ 2) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง (ศฟ 10-5 หรือ MSY-4) เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง ไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิต 1.54 ตัน/ไร่  3) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ศฟ 10-7 หรือ OSSY-23) เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง ไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิต 1.7 ตัน/ไร่  จากผลการเพาะปลูกที่ผ่านมา พบว่า ข้าวลำไอออน 3 สายพันธุ์นี้ ได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี เพราะให้ผลผลิตสูง และไม่พบการระบาดของโรคและแมลงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาก และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัญหาผลผลิตข้าวที่ต่ำ เป็นปัญหาที่เรื้อรังของเกษตรกรชาวนามาโดยตลอด จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน และเมื่อมีข้าว  ลำไอออนที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 1 ตันต่อไร่ มาช่วยแก้ปัญหาของชาวนาอย่างตรงเป้า ข้าวลำไอออนจึงได้รับความสนใจจากสภาเกษตรกรหลายจังหวัด

หลังจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสร็จ ได้มีการอภิปราย 2 ประเด็น คือ 1) การแนะนำ มช.-ราชบุรี โมเดล และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร. บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และคุณไชยวิทย์ บัวงาม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต จ. ราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มช.-ราชบุรี โมเดล 2) การถอดบทเรียนการเพาะปลูกข้าวลำไอออน โดย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ปลูกข้าวเจ้าหอม มช 10-1, คุณชารินทร์ สิงห์ดี ประธานสภาเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ปลูกข้าวเจ้า ศฟ 10-7 และคุณเพยาว์ ชื่นกลิ่น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้า ศฟ 10-5

แชร์เลย :