You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง พืชกระท่อม : พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง พืชกระท่อม : พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย

ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง พืชกระท่อม : พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ส่วนขยาย) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภายในงานมีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

  1. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระท่อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  2. เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “พืชกระท่อม : พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย”
  3. เยี่ยมชมและศึกษากรรมวิธีการปลูกพืชกระท่อม ณ แปลงสาธิต สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
  4. สรุปผลรายงานความก้าวหน้า และประเมินโครงการฯ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.). โดย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัยในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สรุปผลรายงานความก้าวหน้า โครงการการปรับปรุงพันธุ์กระท่อมที่มีสารไมทราไจนีนสูงด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ
แชร์เลย :