You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และบริษัทแพคคอน จำกัด เยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และบริษัทแพคคอน จำกัด เยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัท แพคกอน จำกัด เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และหารือการดำเนินงานการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเป็นการผลักดันงานวิจัยในเครือข่ายศูนย์ฯ สู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับและนำชมสถาบันวิจัยฯ

และในโอกาสเดียวกัน ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย “การค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชั่นแชลโคเจไนด์และออกไซด์สำหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ทางโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์

แชร์เลย :