You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน ซึ่งจะสร้างให้เกิดควานตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม

โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม และจัดแสดงผลงานวิจัย ประจำปี 2565 ซึ่งผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อโครงการวิจัย “ข้าวลำไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวิตชาวนาไทย” โดยมี ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ขึ้นรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมแสดงความยินดี ในงานดังกล่าว

แชร์เลย :