You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อสังคมและการแพทย์ เป็นตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ เข้าแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ ที่เกษียณอายุราชการในตำแหน่งดังกล่าว

แชร์เลย :