โครงการวิจัย 1: การศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซัลไฟด์เชิงคํานวณสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

โครงการวิจัย 1: การศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซัลไฟด์เชิงคํานวณสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

โลหะออกไซด์, โลหะซัลไฟด์ และ วัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นวัสดุที่วงการวิจัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีสมบัติพิเศษหลายด้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ โครงการวิจัยนี้เน้นการศึกษาและพัฒนาสมบัติทางแสง, ไฟฟ้า, แม่เหล็ก หรือ การควบคู่ระหว่างสมบัติเหล่านี้  ทั้งนี้เทคนิคการคํานวณที่มุ่งใช้เพื่อการศึกษา ได้แก่ การคํานวณแบบ First Principles Calculations, การคํานวณแบบ Semi-empirical และ การคํานวณโดยวิธี Analytical จาก Quantum Physics

เอกสารอ้างอิง

[1] J. T-Thienprasert, S. Rujirawat, W Klysuban, J. N. Duenow, T. J. Coutts, S. B. Zhang, D. C. Look, and S. Limpijumnong, Compensation in Al-Doped ZnO by Al-Related Acceptor Complexes: Synchrotron X-Ray Absorption Spectroscopy and Theory, Phys. Rev. Lett. 110(2013)055502.

หัวหน้าโครงการ: ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ 1)

นักวิจัยสมทบ: รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ1), รศ. ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ2), ผศ. ดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์2), ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น2), ดร. สุทัศนา ณ พัทลุง3), ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ4)

หน่วยงานต้นสังกัด: 1) สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3) สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา), 4) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

แชร์เลย :