โครงการวิจัย 3: การพัฒนาสมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุต้นแบบเซลแสงอาทิตย์อุบัติใหม่และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจนโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง

โครงการวิจัย 3: การพัฒนาสมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุต้นแบบเซลแสงอาทิตย์อุบัติใหม่และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจนโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง

สมบัติทางแสง, ไฟฟ้า และ แม่เหล็ก ตลอดจนโครงสร้างการเรียงตัวและยึดจับของอะตอมในวัสดุ สามารถปรับแปลงได้โดยการเปลี่ยนสภาวะภายนอก เช่น แรงดัน และ อุณหภูมิ เป็นต้น ดังนั้น นอกจากการสรรหาวัสดุใหม่ที่มีสมบัติตามต้องการ การปรับสมบัติของวัสดุที่มีอยู่โดยการปรับความดันภายนอก และ/หรือ อุณหภูมิ ก็สามารถทำให้สมบัติของวัสดุเปลี่ยนไปได้ เป็นการเปิดโอกาสในการวิศวกรรมวัสดุอีกแนวทางหนึ่ง ในโครงการวิจัยนี้ จะทดลองใช้การปรับสภาวะภายนอกเพื่อเปลี่ยนสมบัติของวัสดุสำหรับใช้ทำเซลแสงอาทิตย์สมัยใหม่ และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจนในตระกูลโลหะไฮไดรด์ (MHX) ให้มีสมบัติที่ดีขึ้น

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์  <sup>1)</sup> <br>

นักวิจัยสมทบ: รศ. ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข1), รศ. ดร.นคร ไพศาลกิตติสกุล1), ดร. คมศิลป์ โคตมูล2)

หน่วยงานต้นสังกัด: 1) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2) สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

แชร์เลย :