โครงการวิจัย 5: สแกนนิงโพรบไมโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้

โครงการวิจัย 5: สแกนนิงโพรบไมโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้านออปติกส์สนามระยะใกล้

นวัตกรรมสแกนนิงโพรบไมโครสโกปี (Scanning Probe Microscopy, SPM) และ หัววัดโดยคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ (Surface Plasmon Resonance, SPR) นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ จากพื้นฐานองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ ที่สามารถใช้วัดผิวของวัสดุ ทำให้ทราบสมบัติเชิงลึก จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญในการพัฒนางานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางด้านนาโนเทคโนโลยี ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เครื่องมือเหล่านี้มีการจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ในราคาที่สูง เนื่องจากเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศ โครงการวิจัยนี้ จะส่งเสริมการพัฒนาสร้างเครื่องมือดังกล่าวเองภายในประเทศ นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนและการนําเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศแล้ว ยังจะช่วยให้การวิจัยที่ต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้สามารถเข้าถึงเครื่องมือได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการเสริมฐานความเข้มแข็งของงานทางฟิสิกส์พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงอีกด้วย

หัวหน้าโครงการ: ดร. ทิพย์สุดา ไชยไพบูลย์วงศ์

นักวิจัยสมทบ: ผศ. อดิศักดิ์  ร่มพุฒตาล, ดร. ปกรณ์  ปรีชาบูรณะ

หน่วยงานต้นสังกัด: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์เลย :