You are currently viewing การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

บัดนี้ ศูนย์ฯ ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1) ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5 แห่งระเบียบศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๖๐

(2) หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารเรียบร้อยแล้ว

(3) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับการสมัคร)

(4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษยศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) หากมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(6) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

(7) มีความสามารถในการเก็บข้อมูลสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี

(8) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ถ่ายทอดข้อมูล การจัดทำโครงการและรายงานได้เป็นอย่างดี

(9) สามารถทำงานเชิงรุกได้ มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ จิตบริการที่ดี กระตือรือล้นในการปฏิบัติงาน รักในการเรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีปฏิพานไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(10) มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม หรือนอกเวลาราชการได้

2. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น https://forms.gle/LE859Zhe7GMngRKz6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 12.00 น.) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053-942650-3 ต่อ 103 หรือ 086-4288048

ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์อาจขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปหากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามความต้องการของศูนย์ฯ

3. หลักฐานการสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
(4) สำเนาใบรับรองวุฒิ พร้อม Transcript จำนวน 1 ชุด
(จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร)
(5) ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ชุด
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
(7) หากเป็นชายต้องมีเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
(8) หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งลงวันที่กำกับไว้ด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากใบสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  13 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://www.thep-center.org/ (รายละเอียดการสอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก )

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

(1) สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเอกสารทั่วไป การจัดทำรายงาน (60 คะแนน) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

(2) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับแรกและลำดับต่อไปตามลำดับคะแนน

ทั้งนี้ หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด (วัน เวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

แชร์เลย :