You are currently viewing ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “Modern Software Development Skills for Young Physicists รุ่นที่ 1”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “Modern Software Development Skills for Young Physicists รุ่นที่ 1”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “Modern Software Development Skills for Young Physicists รุ่นที่ 1” 
 

คุณสมบัติ

 • เป็นนิสิต นักศึกษาจาก ม.นเรศวร, ม.เทคโนโลยีสุรนารี หรือ ม.ธรรมศาสตร์ หรือเป็นนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
 • ตั้งทีมโดยมีนิสิต นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน หรือนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมกับนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่นของสถาบันอุดมศึกษาข้างต้น รวมกัน 3-5 คน
 • กรณีที่เป็นนิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดระดับการศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือ เอก) และชั้นปี
 • สามารถแบ่งเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 4-8 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รวมประชุมกับทีมงาน เรียนรู้ และทำ project) เป็นเวลา 14 สัปดาห์
 • สามารถร่วมประชุมกับทีมงาน QTFT ได้ตามที่กำหนด (อย่างน้อย 80% และสามารถตกลงเวลากับทีมงานได้)

กิจกรรมในโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาบทเรียนด้านการพัฒนา software ตามสื่อการสอนที่ QTFT กำหนด
 • ทำ project เพื่อพัฒนา mini-end-to-end quantum software ภายใต้การดูแลของทีมงาน QTFT
 • ร่วมประชุมกับทีมงาน QTFT เพื่อ update ความคืบหน้าและรับฟัง feedback และประชุมกับองค์กรพันธมิตรของ QTFT ในบางโอกาส
 • เยี่ยมชมบริษัท QTFT แบบ on-site (QTFT สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้)

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

 • ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ
 • สิทธิ์เข้าถึงบทเรียน QTFT Academy โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมของ QTFT (เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน)
 • โอกาสในการร่วมงานหรือ project ของ QTFT ในอนาคต

กำหนดการ

– เปิดรับสมัคร : วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.
– ประกาศผล : ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 ทางอีเมล์
– เริ่มกิจกรรม : ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนเมษายน 2566 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
วิธีการสมัคร 
– ตั้งชื่อทีมของคุณ
– กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง (สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด, ชื่อ-สกุล, คณะ สาขาวิชา, ระดับการศึกษา ชั้นปี, อีเมล์ของนักศึกษาในทีม)
– Upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติของผู้สมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 
หากพร้อมแล้ว สมัครได้เลย!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kittisakk@qtft.org
* หมายเหตุ QTFT ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดการของกิจกรรม หรือขยายระยะเวลารับสมัคร หากยังไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ หรือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนด
แชร์เลย :